4 Pro

Informace o stavu jednání ČATHS – ČSTPS ke sjednocení TPS

Jak je všeobecně známo, bylo podpisem memoranda mezi ČPV, ČSTPS a ČATHS umožněno na začátku roku obnovení řádného členství ČR v Mezinárodním paralympijském výboru. Návazně proběhla mimořádná valná hromada ČATHS, která po rozsáhlé diskusi dala výboru potřebný mandát k jednáním o sjednocení TPS, která od té doby průběžně probíhají. Do konce roku, tedy lhůty stanovené pro sjednocení memorandem IPC, zbývá již jen jeden měsíc a ČATHS cítí potřebu o stavu jednání informovat.

Od dubna do listopadu se uskutečnila dlouhá řada osobních jednání vyjednávacích týmů ČATHS a ČSTPS a byl vyměněn bezpočet elektronických dopisů a zpráv. Varianty řešení, priority i náznaky dohody se přitom neustále měnily, a tak v žádné etapě nebyla situace natolik setrvalá, aby bylo možné ji popsat, zveřejnit. Přestože tento stav trvá i v těchto dnech, pokusíme se o situační zprávu ke konci listopadu 2012.

Z řady navrhovaných a zavrhovaných způsobů sjednocení jsou aktuálně otevřené dvě alternativní řešení:

Sjednocení na bázi Smlouvy o součinnosti ČATHS a ČSTPS
Tato varianta je relativně snadno a rychle realizovatelná, není spojena s likvidací obou sdružení, ale s jejich transformací na dvě komory společně založeného nového svazu, na který ČSTPS a ČATHS delegují veškeré své externí kompetence. Návrh příslušné smlouvy, zpracovaný do všech detailů advokátem ČATHS, byl předán ČSTPS, ČPV a IWAS na začátku října. ČSTPS dosud jednoznačné stanovisko k tomuto návrhu nezaujal, s poukazem na údajnou kolizi tohoto řešení se zněním memoranda IPC, konkrétně se slovem „sloučení“ v něm použitém, které ČSTPS vykládá striktně jako technický termín a jeho aplikaci obchodním právem ČR. ČATHS považuje tento proces sjednocení za nadále aktuální, mimo jiné i proto že jej podporuje MŠMT. Zdrženlivě opačný názor zastával právník IPC, který však byl způsoben jednostrannými informacemi právníka ČSTPS. Právník ČATHS proto nedávno IPC rovněž informoval o podstatě návrhu řešení.

Sjednocení sloučením ČATHS a ČSTPS, spojené s převedením členské základny ČSTPS do ČATHS s tím, že jednou z předpokládaných mimořádných valných hromad bude i VH za účasti delegátů obou dnešních sdružení, která zvolí nové složení orgánů ČATHS. Tento na první pohled vstřícný návrh ČSTPS je pro ČATHS rovněž jedním z možných, pokud bude součástí dohody i právní jistota stability procesu, zejména zábrana ovládnutí a převzetí ČATHS nadpoloviční většinou nových členů po dobu jednoho funkčního období. Tato jistota je nezbytná vzhledem k dlouhodobé a bohužel stále pokračující nepřátelské kampani vedení ČSTPS, označující ČATHS za příčinu „utrpení“ členů ČSTPS, za nelegitimní sdružení TPS atd. ČATHS navrhla dvě alternativy takové právní jistoty, ČSTPS dosud obě zamítal. Advokátka ČATHS opakovaně navrhuje advokátce ČSTPS osobní jednání k nalezení právní jistoty v dané situaci.
Dalším logickým předpokladem stability sjednocení sloučením je neprodlené ukončení mnohaleté nepřátelské kampaně, vedené ČSTPS proti ČATHS a dostatečný podíl ČATHS na vlastním spoluurčení a ovlivnění budoucího vývoje. Mimo jiné se jedná o eliminaci uvedené politiky současného vedení ČSTPS vůči ČATHS a kompenzování současné obstrukční, povýšenecké politiky celého systému (ČSTPS je totiž kromě ČATHS tradičně „na kordy“ i s ČPV, nově kritizuje a poučuje MŠMT, píše arogantní dopisy na IPC). Názorově se rozešel dokonce i s IWAS, který dlouhodobě pozici ČSTPS podporoval a který v srpnu oznámil, že ČSTPS již zástupcem českých TPS v IWAS není. Odmítání finančních prostředků za rok 2012 je jedním z křiklavých příkladů této nátlakové politiky ČSTPS, kterým je nutné v případě realizace této varianty zcela rozhodně zabránit.
Vzhledem k pokročilému datu je zřejmé, že uskutečnění sjednocení v termínu stanoveném memorandem IPC již ve smyslu právního řádu ČR nemůže dojít ani teoreticky. Přesto je nutné v jednání pokračovat a alespoň uzavřením dohody v termínu možnost a způsob sjednocení dokumentovat. Na straně plně funkční a vitální ČATHS, zabezpečující téměř veškerou státní reprezentaci TPS, sjednocením nevyhnutelně dojde ke zpomalení rozvoje a dalším negativním vlivům důsledkům. Tuto daň je sice asi třeba přijmout, nicméně vyjednávací tým ČATHS se řídí usnesením své jarní VH, požadujícím minimalizaci těchto negativních vlivů.

Výkonný výbor ČATHS velmi lituje, že situační zpráva za vyčerpávající osmiměsíční období není optimističtější. Útěchou v našem snažení je, že se nám společně podařilo dosáhnout chránění období před Londýnem 2012 a jeho narušení probíhajícími jednáními minimalizovat. Žádáme nejen členskou základnu ČATHS o podporu. Držte nám do další etapy jednání palce.

Jménem výboru ČATHS
Jaroslav Křeček